Література

Підручники з медичної біології:

  • Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. Вінниця: Нова книга, 2009. – 608 с.; іл. — Завантажити

  • Біологія: Підручник для студентів медичних спеціальностей ВУЗів ІІІ-ІV рівнів акредитації / Кол. авт.; За ред. проф. В.П.Пішака та проф. Ю.І.Бажори. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 656 с.; іл. — Завантажити

  • Биология: Учебник для студентов медицинских специальностей ВУЗов. В 2-х книгах / Кол. авт.; Под ред. проф. Ярыгина В. Н. – М.: Высшая школа, 2001 (1997). – 432 (448) с. (книга І); 334 (340) с. (книга ІІ); ил. — Завантажити

  • Слюсарєв А.О., Жукова С.В. Біологія: Підручник для студентів медичних спеціальностей ВУЗів (Переклад з російської мови к.біол.н. В.О.Мотузного). – К.: Вища школа, Головне видавництво, 1992. – 422 с.; іл. (або новіші видання) — Завантажити

  • Медицинская биология и общая генетика. Учебник / Р.Г.Заяц [и др.]. 2-е изд., испр. — Минск: Выш. школа, 2012. — 495 с. — Завантажити

 • Пехов А.П. Биология: медицинская биология, генетика и паразитология: учебник для вузов. – М: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 656с. — Завантажити

Підручники з мікробіології, вірусології та імунології:

  • Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія: підручник для студ. вищ. мед. навч. заклад/За редакцією В.П. Широбокова/Видання 2-е. Винниця:Нова книга, 2011.-952с.ISBN 978-966-382-325-6 — Завантажити

  • Медицинская микробиология, вирусология, иммунология/Под ред. В.П.Широбоков. Винниця, Нова книга, 2015.-896с. ISBN-13.978-966-382-200-6. — Завантажити

  • Климнюк С.І., Ситник І.О., Творко М.С., Широбоков В.П. Практична мікробіологія: Посібник.-Тернопіль:Укрмедкнига, 2004.-440с. ISBN 966-673-059-6 — Завантажити

 • Коротяев А.И., Бабичев С.А. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология:Учебн. Для мед. Вузов/СПб.:СпецЛит, 2008.-4-е изд., испр. И доп.-767с. ISBN 978-5-299-00369-7 — Завантажити

 • «Завдання навчального типу з вірусології» — автор, зав. кафедрою медичної біології, мікробіології, вірусології т а імунології доц. Слюсарев О.А. — Завантажити